فرم ثبت نام کارگاه آموزشی مباحث مالیاتی

این فرم مخصوص یک نفر بوده و در صورت اینکه چند نفر از یک فروشگاه مایل به شرکت هستید حتما به تعداد افراد شرکت کننده فرم را تکمیل نمایید.

شرکت در این کارگاه رایگان می باشد.

زمان و مکان برگزاری به صورت پیامک برای شما ارسال می گردد.