تا زمان ثبت سفارش و تعیین نوع پرداخت و ارسال سفارش شما به صورت معلق در نظر گرفته می شود و بعد از گذشت دو روز کاری حذف میگردد